GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a stávající zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, stanovují rozsah ochrany osobních údajů, který musí být promítnut, v případě původce povinného výkonem spisové služby podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, také do oblasti spisové služby. Každý původce, který vede ve smyslu ustanovení § 63 zákona o archivnictví povinně spisovou službu, proto musí dodržovat všechny tyto požadavky, tedy musí zabezpečit jejich realizaci prostřednictvím vnitřních opatření. Dnem 25. května 2018 se však jeho úloha v oblasti ochrany osobních údajů rozšiřuje. Původce jako správce osobních údajů musí zajistit realizaci požadavků plynoucích z GDPR v oblasti zpracování osobních údajů (tedy jakéhokoli systematické nakládání s nimi) a také plnit své povinnosti vůči subjektu údajů (fyzické osobě, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány).

Vaše osobní údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem a kdykoliv během jejich zpracování můžete využít níže uvedených práv.

 

Mezi Vaše práva patří především tyto:

  • práva na přístup k Vašim osobním údajům (viz. čl. 15 GDPR)
  • jejich opravu (viz. čl. 16 GDPR) nebo
  • výmaz (viz. čl. 17 GDPR)
  • popřípadě požádat o omezení zpracování (viz. čl. 18 GDPR) nebo
  • vznést námitku proti zpracování (viz. čl. 21 GDPR),
  • práva na přenositelnost údajů (viz. čl. 20 GDPR) a
  • práva podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na nás prosím obracejte prostřednictvím e-mailu: zusdubi@email.cz nebo písemně na adrese ZUŠ Dubí, Dlouhá 134, 417 02, Dubí 2.

 

Všechny osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Správcem údajů pro Základní uměleckou školu Dubí 2 je:

Zuzana Ladová, dipl.um.

e-mail: zusdubi@email.cz

tel. 737 833 661

 

Škola (jako správce) je povinna jmenovat dle GDPR Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále též jen „Pověřenec“).

Základním posláním Pověřence je být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř Školy a také prostředníkem mezi Školou, dozorovým orgánem a veřejností.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete rovněž obracet i na našeho Pověřence.

 

 

Pověřencem (DPO) pro Základní uměleckou školu Dubí 2 je:

Mgr. Radek Kindl

e-mail: kindl@mesto-dubi.cz

tel. 775 446 665

Nařízení GDPR si můžete stáhnout níže, včetně dalších formulářů, které můžete využít k uplatnění Vašich výše uvedených práv.

 

Dokumenty ke stažení:

Prohlášení o přístupnosti

Základní umělecká škola Dubí 2 se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů